Adatvédelmi tájékoztató

Az adatszolgáltatás és az adatok kezeléshez való hozzájárulás megadása önkéntes, amelynek határozott és félreérthetetlen beleegyezést kell magában foglalnia és megfelelő tájékoztatáson kell alapulnia. Az adatkezelésre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó.

Az adatkezelés célja: a vállalt szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás és kommunikáció, tájékoztatás programokról

Adatkezelő: A Dialóg Játékos Nyári Tábor helyi (adott város) táborvezetője, valamint a Dialóg Játékos Nyári Táborok Franchise tulajdonosa (DJNYT)

Adatfeldolgozó: A Dialóg Játékos Nyári Tábor helyi (adott város) táborvezetője, valamint a Dialóg Játékos Nyári Táborok Franchise tulajdonosa

Kezelt személyes adatok: A „Jelentkezési lap”-on és „Egészségügyi nyilatkozat”-on szereplő adatok, és a tábor során készült fényképek.

Az adatok kezelése, tárolása: Az adatokat papír alapon vagy elektronikusan kell tárolni, úgy, hogy azokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. A tárolás jogszerűségéért az Adatkezelő felel még akkor is, ha más személyt bíz meg a konkrét adatkezeléssel illetve feldolgozással.

Az adatkezelés időtartama: Az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig, legkésőbb a tábor időpontját követő 8. év végéig. A megadott határidő lejártát vagy a hozzájárulás visszavonását követően DJNYT törli az általa kezelt személyes adatokat. A törlést nem kell teljesíteni, ha jogi kötelezettség miatt szükséges. A táborok keretében készült képek megőrzési határideje 8 év vagy az érintettek hozzájárulás visszavonásának időpontja.

Személyes adatok kezelésének keretei, jogalapja: A megadott személyes adatok kizárólag a fent ismertetett célokra használhatók fel. A megjelölt adatok kizárólag DJNYT saját nyilvántartásában, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotörvény), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletével (Általános Adatvédelmi rendelet) összhangban kerülnek használatra.

Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotörvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Gondoskodik az adatok biztonságáról, az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen.

Az adatszolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Kérelmezhet az adatkezelőnél: tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy korlátozását. Joga van az adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz. Jogait A a Dialóg Játékos Nyári Tábor helyi (adott város) táborvezetőjéhez intézett kérelemben érvényesítheti. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, adatszolgáltató számára írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás csak az Infotörvényben meghatározott esetekben tagadható meg. A felvilágosítás megtagadása vagy egyéb adatvédelmi incidens esetén adatszolgáltató bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (NAIH, elérhetősége:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c tel: 06-1-391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az infótörvény rendelkezéseivel összhangban az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen: Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. Ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A törvényben meghatározott egyéb esetben. Amennyiben Adatkezelő az érintett tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamit a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatszolgáltató jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Adatszolgáltató kérheti a jogellenes adatkezeléssel összefüggésben felmerült kárának megtérítését DJNYT-tól. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Adatvédelmi hozzájárulás:

Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megfogalmazott feltételeket megismertem és tudomásul vettem, ennek alapján:

Alulírott hozzájárulok, hogy a „Jelentkezési lapon” és az „Egészségügyi Nyilatkozaton” megadott adatainkat a Dialóg Játékos Nyári Tábor helyi (adott város) táborvezetője valamint a Dialóg Játékos Nyári Táborok Franchise tulajdonosa (DJNYT) rögzítse és kezelje, valamint, a jövőben szolgáltatásairól telefonon, levélben vagy e-mailben tájékoztasson. Az adatkezelés célja a vállalt szolgáltatás teljesítése, kapcsolattartás, kommunikáció és tájékoztatás programokról. A DJNYT az önkéntesen megadott személyi adataimat a mindenkor érvényes adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan kezeli és egyéb célra nem használja fel, nem továbbítja. Az adatok felhasználását a DJNYT legkésőbb addig az időpontig tekinti folyamatosnak, amíg írásban nem kérem adataim törlését nyilvántartásukból, de max 8 év.. Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

*A Dialóg Játékos Nyári Tábor helyi (adott város) táborvezetője elérhető az aktuális jelentkezési lapon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. A Dialóg Játékos Nyári Táborok Franchise tulajdonosa elérhető a soproni központi telefonszámon (30/9376700)